Schlossgartenbahn Karlsruhe

12.06.2011 Schlossgartenbahn Karlsruhe mit Dampflok Greif 12.06.2011 Schlossgartenbahn Karlsruhe Bahnhof 12.06.2011 Schlossgartenbahn Karlsruhe mit Dampflok Greif 12.06.2011 Schlossgartenbahn Karlsruhe Diesellok 60
12.06.2011 Schlossgartenbahn Karlsruhe mit Dampflok Greif 12.06.2011 Schlossgartenbahn Karlsruhe mit Dampflok Greif 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Greif bei der Einfahrt in Bahnhof 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Greif auf Fahrt
11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Emma aus dem Feldbahnmuseum Frankfurt zu Besuch in Karlsruhe 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Emma unterwegs 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Emma unterwegs 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Jubiläum 50 Jahre Schlossgartenbahn
11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe zwei Dampfloks im Bahnhof 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Emma 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Emma 11.06.2017 Schlossgartenbahn Karlsruhe Dampflok Greif