Ferrovia Mesolcinese

11.08.2011 FM Bahnhof Arbedo-Castione TRiebwagen BDe 4/4 6 11.08.2011 FM Bahnhof Arbedo-Castione 11.08.2011 FM Bahnhof Arbedo-Castione 11.08.2011 FM Bahnhof Arbedo-Castione